Δημοσιοποίηση αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης