Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψήφιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου – Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.