Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Π.Δ.Ε. Αττικής

Πίνακας δεκτών υποψηφίων

Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων