Ενημέρωση σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.