Ένταξη Σχολικών Μονάδων Π.Ε. στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Σχολικές μονάδες ΖΕΠ 2018-2019