Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.