Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών Προϊσταμένων 1/θ Πειραματικού σχολείου – 1/θ & 2/θ νηπιαγωγείων στην Α’ Αθήνας

Πίνακας 1/θ νηπιαγωγείων & 1/θ Πειραματικού ΔΣ

Πίνακας 2/θ νηπιαγωγείων