Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.