Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Απόφαση Π.Δ.Ε.