Διευκρινίσεις για σχολικούς συνεταιρισμούς

Έγγραφο Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων