Εφαρμογή του Ν.4571/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» για Διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων και Προϊσταμένους/μένες νηπιαγωγείων

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.