Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Π.Ε. για τις μεταθέσεις 2019

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.