Έλεγχος της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013

΄Εγγραφο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.