Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε εφαρμογή του Ν.4310/2014

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου Κράτους