Απόσπαση σε υπηρεσία του εξωτερικού δημοσίων υπαλλήλων συζύγων/συμβιούντων εκπαιδευτικών αποσπασμένων σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους