Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.