Διπλασιασμός μονάδων συνθηκών διαβίωσης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.