Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων 1/θεσίων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας τοποθετήσεων