Διάθεση πλεοναζόντων εκπαιδευτικών ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.