Υπόδειγμα ένστασης απορριφθέντων από τους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. για μη καταβολή παραβόλου

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.

Εγχειρίδιο ένστασης εκπαιδευτικών

Ένσταση Α.Σ.Ε.Π. για παράβολο