Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

΄Εγγραφο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης