Περιορισμένη λειτουργία υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.