Άδειες μόνιμων & αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΥΠ.ΕΣ.

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. –  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 24/4/2015 (Χορήγηση άδειας εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε.)

ΑΔΕΙΕΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ & ΙΔΑX N.4830/2021

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ & ΙΔΟX N.4674/2020

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΩΝ & ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 205/2019

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ.ΕΣ.

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (αιμοληψία – αιμοπετάλια αθροιστικά)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4351/2015 (ΑΑΑ πέραν της τριετίας, άδειες αναπληρωτών)

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 8 ΗΜΕΡΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 80/2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 201/2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 241/2019 ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ INTEGRATED MASTER

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ Δ.Α.Δ.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ Ή ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΣ.