Αναγνώριση Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών τίτλων

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜETAΠTYXIAKOY ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (integrated master)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜETAΠTYXIAKOY ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΠΟ Σ.Α.Ε.Π.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΕΠ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΣ