Αναγνώριση Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών τίτλων

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜETAΠTYXIAKOY ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (integrated master)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ INTEGRATED MASTER ΥΠ.ΕΣ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜETAΠTYXIAKOY ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΠΟ Σ.Α.Ε.Π.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠ.ΕΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΕΠ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΣ