Βαθμολογικά-Μισθολογικά

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – Γ.Λ.Κ.

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ