Γενικά θέματα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Γ.Κ.Π.Δ.)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.Φ.Κ.Α.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ