Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4823/2021 (Παιδαγωγικές συναντήσεις – Ενδοσχολική επιμόρφωση – Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών – Ανάθεση διδασκαλίας και εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή – Ιστοσελίδα σχολικής μονάδας – Σχολικό συμβούλιο)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 2

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε.Δ.Υ.)

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ζ.Ε.Π.

ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΔΠΧ

ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022-2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2022-2023

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ/ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022-2023

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ