Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΟΔΗΓΟΣ Ι.Ε.Π.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Α.Δ.Υ.Μ.) – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 34/2018 Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4823/2021 (Παιδαγωγικές συναντήσεις – Ενδοσχολική επιμόρφωση – Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών – Ανάθεση διδασκαλίας και εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή – Ιστοσελίδα σχολικής μονάδας – Σχολικό συμβούλιο)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 2

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε.Δ.Υ.)

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ζ.Ε.Π.

ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΔΠΧ

ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023-2024

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2023-2024

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ/ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023-2024

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ