Εφαρμογή απόφασης (790/2016) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαίωμα σύνταξης των ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο στην ηλικία των 50 ετών και άνω με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Επιστολή ΑΔΕΔΥ προς Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών

Τροπολογία στη Βουλή για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

Τροπολογία – Προσθήκη
Στο άρθρο 6 του ν.4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως:
«5. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) και η πράξη συνταξιοδότησής τους εκδίδεται την επομένη της λήξης του σχολικού έτους 2015-2016, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ο χρόνος παραμονής τους στην υπηρεσία λογίζεται ως συντάξιμος. Καταληκτική ημερομηνία του δικαιώματος ανάκλησης των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 3η.06.2016».