Διευκρινίσεις για τη διαδικασία βελτιώσεων θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α΄

Μαρούσι, 24-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 85556 /Ε2

Μετά από τη δημοσίευση της αριθμ. Φ.10/77657/Δ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 1774/ τ. Β/ 18-05-2018, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., οι μεταβολές των σχολικών μονάδων στις περιοχές ευθύνης σας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ70

Πρόσκληση

Έντυπο δήλωσης

Οργανικά κενά ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ60

Οργανικά κενά ΠΕ79

Οργανικά κενά ΠΕ11

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής 2018

Η απόφαση μεταθέσεων Γενικής Αγωγής

Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής

Η απόφαση μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής

Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ

Μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

Μεταθέσεις σε Σχολεία Τυφλών-Κωφών

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Γενικής Αγωγής

Πίνακας Ειδικής Αγωγής

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Γενικής Αγωγής

Πίνακας Ειδικής Αγωγής

Πίνακας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2017-2018

Στις 07-12-2017 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων θα πρέπει να προβούν στην «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους στο σύστημα eDatacenter μέχρι 07-12-2017.

Από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Από 23-12-2017 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.