Τα τελικά οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 στην Α΄ Αθήνας μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων-τοποθετήσεων 2016-2017

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ06

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ11

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ16

Τελικά οργανικά κενά ΠE60

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ70