Πίνακες υποψήφιων Διευθυντών στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας μορίων υποψήφιων Διευθυντών

Υποψήφιοι Διευθυντές σε άλλες Διευθύνσεις

Πίνακας δεκτών αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών

Πίνακας μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών