Πίνακες υποψήφιων Διευθυντών στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας μορίων υποψήφιων Διευθυντών

Υποψήφιοι Διευθυντές σε άλλες Διευθύνσεις

Πίνακας δεκτών αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών

Πίνακας μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών

Ανακοινώσεις Δ.Ο.Ε.

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων

Καταγγελία για τη μη ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών και τις προσλήψεις μέσω προγραμμάτων «κοινωφελούς εργασίας» του Ο.Α.Ε.Δ.

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.